Oficiální pravidla soutěže JLab #GOColor Contest

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA ŽÁDNÝ NÁKUP NUTNÝ

1. Jak vstoupit: Počínaje 16. dubnem 2020 do 23. dubna 2020 navštivte www.jlabaudio.com a postupujte podle pokynů pro vstup do soutěže JLab #GO Color Contest. Stáhněte si svůj výběr barevných stránek a barev! Poté zveřejněte své mistrovské dílo na jakékoli formě sociálních médií pomocí @JLabAudio a #GOColor. Všechny příspěvky musí být přijaty nejpozději do 22. dubna 2020. Všechny zaslané materiály se stávají majetkem JLab Audio („Sponzor“) a nebudou vráceny. Můžete zadat jednou.

2. Výběr vítěze: Jeden (1)  vítěz hlavní ceny bude vybrán 23. dubna 2020 ze všech obdržených způsobilých příspěvků. Náhodné losování provede marketingový tým JLab, který vybere 5 výkresů a poté je odešle zbytku týmu JLab. Poté Team JLab vybere jednoho (1) konečného vítěze, jehož rozhodnutí jsou konečná a závazná ve všech ohledech týkajících se této soutěže. Potenciální výherci budou informováni e-mailem nebo týden po datu losování 23. dubna 2020.

3. Cena: Na konci soutěžního období obdrží jeden (1) výherce hlavní ceny jednu dárkovou kartu ve výši 150 $ pro JLab Audio. Hlavní cena pro jednotlivce má celkovou hodnotu 150 $.

Balíček cen nezahrnuje daně, pojištění, telefonní poplatky, osobní výdaje, odměny, vedlejší poplatky ani žádné další položky, které nejsou konkrétně popsány v těchto oficiálních pravidlech, a veškeré výdaje za výše uvedené jsou výhradní odpovědností výherce ceny 1. Ceny. Žádný převod, nahrazení ani ekvivalent v hotovosti za jakékoli ceny nebudou povoleny.

MUSÍTE NABÍDKOVAT NABÍDKU CENY DO 4. 23. 2020, abyste získali dárkovou kartu JLab Audio v hodnotě 150 $.

4. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby s legálním pobytem ve Spojených státech od 18 let. Zaměstnanci společnosti JLab Audio, jejich přidružených společností, dceřiných společností, reklamních nebo propagačních agentur a jejich nejbližší rodinní příslušníci nebo ti, kteří žijí ve stejné domácnosti každého z nich, nemají nárok. Neplatí mimo USA a tam, kde to zakazuje nebo omezuje zákon. Omezte jednu cenu na rodinu / adresu / domácnost. Veškeré federální, státní a místní daně a veškeré nespecifikované výdaje spojené s přijetím a použitím Ceny jsou výhradní odpovědností každého Výherce. Platí všechny federální, státní a místní zákony.

5. Jeden (1) vítěz ceny: Jeden (1) vítěz ceny musí stáhnout svůj výběr barevné stránky a poté barvu. Poté nahrajte do jakékoli formy sociálních médií pomocí @JLab Audio a #GOColor. Jeden (1) Výherce ceny musí obdržet cenu do sedmi (7) pracovních dnů od pokusu o oznámení. Pokud bude Sponzorovi vrácena jakákoli Cena nebo čestné prohlášení nebo uvolnění jako nedoručitelné nebo pokud Sponzor neobdrží odpověď od žádného potenciálního Vítěze do sedmi (7) pracovních dnů od pokusu o oznámení, může být takový Vítěz diskvalifikován bez jakékoli náhrady a taková Cena bude bude udělen alternativnímu vítězi. Nedodržení těchto oficiálních pravidel bude mít za následek diskvalifikaci a udělení ceny alternativnímu vítězi. Přijetím Ceny vítězové souhlasí s tím, že sponzor může používat jména, fotografie nebo jiné podoby vítězů, rodné město a biografické informace vítězů, prohlášení týkající se vstupu nebo produkty sponzora bez další kompenzace pro účely reklamy, obchodu, propagace a merchandising, pokud to není zakázáno zákonem. Účastí účastí účastníci souhlasí s tím, že budou držet sponzora, jeho přidružené společnosti, dceřiné společnosti, reklamní a propagační agentury a ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, akcionáře, zástupce a postoupení kteréhokoli z výše uvedených subjektů, neškodné vůči jakýmkoli nárokům a odpovědnosti vyplývající z účast v Soutěži nebo přijetí, přijetí, držení nebo použití / zneužití jakékoli Ceny. Účastí účastí účastníci souhlasí s tím, že budou držet sponzora, jeho přidružené společnosti, dceřiné společnosti, reklamní a propagační agentury a ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, akcionáře, zástupce a postoupení kteréhokoli z výše uvedených subjektů, neškodné vůči jakýmkoli nárokům a odpovědnosti vyplývající z účast v Soutěži nebo přijetí, přijetí, držení nebo použití / zneužití jakékoli Ceny. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí s tím, že se budou řídit těmito oficiálními pravidly a budou jimi vázáni, a pochopí, že výsledky soutěže jsou ve všech ohledech konečné.

6. Poskytnuté nesprávné informace: Sponzor, žádná telefonní síť ani poskytovatelé služeb nenesou odpovědnost za nesprávný nebo nepřesný přepis vstupních informací nebo za jakékoli lidské chyby, technické poruchy, ztracený / zpožděný přenos dat, opomenutí, přerušení, vymazání, závadu, poruchy linky nebo jakýkoli telefon síť, počítačové vybavení, software, nemožnost přístupu na jakoukoli webovou stránku nebo online službu nebo jakákoli jiná chyba nebo porucha nebo pozdní, ztracené, nečitelné, neúplné poškozené, zmrzačené nebo nesprávně směrované položky nebo položky, které nebyly správně předány Sponzorovi. Vstupní materiály, které byly pozměněny nebo pozměněny, jsou neplatné. Pokud Sponzor podle svého výhradního uvážení rozhodne, že došlo k jakémukoli podezření nebo skutečnému elektronickému neoprávněnému zásahu do Soutěže, nebo pokud technické potíže naruší integritu Soutěže, vyhrazuje si právo zneplatnit sporné příspěvky a provést náhodný los za účelem udělení ceny. Ceny využívající všechny způsobilé, nepodezřelé příspěvky přijaté ke dni ukončení. Pokud bude Soutěž ukončena z důvodu manipulace nebo technických potíží před datem vypršení platnosti, oznámení bude zveřejněno na www.jlabaudio.com. Jakýkoli pokus o úmyslné poškození obsahu nebo fungování této soutěže je nezákonný a podléhá právním krokům (kromě diskvalifikace ze strany osob, o nichž se předpokládá, že jsou za takovou škodu odpovědné).

POZNÁMKA: Účastník musí provést připojení k internetu, pouze na www.jlabaudio.com na stránce JLab #GOColor a na jakékoli formě sociálních médií pomocí @JLabAudio a #GOColor. Přihlášky provedené jakoukoli jinou fyzickou nebo právnickou osobou a / nebo pocházející z jakéhokoli jiného internetového webu nebo e-mailové adresy, mimo jiné včetně oznámení o předplatném v komerční soutěži a / nebo vstupu na stránky služeb, budou prohlášeny za neplatné, a proto budou považovány za nezpůsobilé pro tento účel Soutěž.

7. SOUKROMÍ / OPT-IN: Veškeré informace, které soutěžící poskytnou sponzorovi, JLab Audio, budou použity ke komunikaci s účastníkem v souvislosti se soutěží.

8. Sponzor: Sponzorem této soutěže je JLab Audio, 2281 Las Palmas Drive, Suite 101, Carlsbad, ca 92011