Podmínky programu Velkoobchod JLab

Tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) uzavírá a uzavírá v tento den, den, měsíc, rok společnost PEAG LLC DBA JLab Audio., (Dále jen „JLab“) a obchodní název prodejce (dále jen „prodejce“), který působí z nebo s jejím hlavním místem podnikání na hlavní obchodní adrese prodejce.

1. Definice

„Prodejce“ je pro účely této smlouvy definován jako fyzická osoba, společnost, partnerství nebo jiný subjekt nebo jakákoli dceřiná společnost nebo pobočka, která si přeje zakoupit od společnosti JLab určité elektronické zvukové nebo jiné produkty („produkty JLab“) .

2. Poděkování

Prodejce souhlasí s tím, že bude po celou dobu platnosti této smlouvy dodržovat níže uvedená „Pravidla pro další prodej“. Prodejce souhlasí s tím, že nedodržení „pravidel pro další prodej“ bude mít za následek ukončení práva prodejce na nákup a další prodej produktů JLab.

3. Pravidla pro další prodej

Po dobu trvání této smlouvy platí pro prodejce následující pravidla. Prodejce souhlasí s tím, že si přečetl, porozuměl, uznal a přijal všechna následující pravidla:

A) Duševní vlastnictví - Všechny názvy produktů, ochranné známky, patenty, technologie, obrázky a další duševní vlastnictví patřící společnosti JLab. JLab poskytne prodejci úlevu při používání značek po schválení.

B) Marketingový materiál - Pro účely marketingu a prodeje produktů JLab bude Reseller používat pouze obrázky produktů, specifikace a funkce produktů a zamýšlené použití produktů poskytované společností JLab nebo v aktualizacích produktů poskytovaných přímo společností JLab.

C) Právo na audit - WEB:Prodejce souhlasí s tím, že společnost JLab má právo kdykoli auditovat jakékoli marketingové materiály, webové stránky, webové stránky, výpisy webových obchodů a oznámení o produktech týkající se produktů JLab prodejce a prodejce dále souhlasí s přijetím a zavedením jakýchkoli změn, revizí a / nebo úpravy provedené společností JLab buď ústně nebo písemně do 48 pracovních hodin od okamžiku, kdy společnost JLab oznámí prodejci změny, které mají být provedeny. JLab se bude snažit vyhovět přiměřeným zpožděním Resellerem při provádění změn, pokud jsou změny nevýznamné a pokud materiál, který má být změněn, nepoškodí JLab nebo podnikání JLab. VYTISKNOUT: Prodejce souhlasí s tím, že JLab má právo kdykoli provést audit jakéhokoli marketingového materiálu, katalogů, poštovních zásilek atd. Týkajících se produktů JLab. Prodejce dále souhlasí s tím, že přijme a zavede jakékoli změny, revize a / nebo úpravy provedené společností JLab, a to buď ústně, nebo písemně při příštím tisku uvedených materiálů.

D) Platební podmínky - Všechny faktury je třeba uhradit v plné výši před odesláním zboží prostřednictvím online portálu a zaplatit kreditní kartou.

E) Ukončení- Prodejce souhlasí s tím, že společnost JLab si vyhrazuje právo tuto smlouvu kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit do 30 dnů od oznámení. Prodejce dále souhlasí s tím, že pokud některá ze stran z jakéhokoli důvodu tuto smlouvu ukončí, zůstane tato smlouva v platnosti, protože se vztahuje na prodejce, dokud prodejce neprodá všechny své zbývající produkty JLab.

F) Prodej jedné položky - Prodejce může produkty JLab prodávat a oceňovat pouze jako jednotlivé jednotky s 1 (jednou) cenou za 1 (jeden) produkt. Například prodejce nemusí nabízet speciální cenu za 2 (dva) nebo více jakýchkoli produktů JLab nebo kombinaci produktů JLab, pokud JLab neposkytne předchozí písemný souhlas.

G) Pouze maloobchod - Prodejce nesmí velkoobchodně ani distribuovat žádný produkt JLab žádnému jinému prodejci. Prodejce může prodávat produkty JLab prostřednictvím maloobchodu pouze koncovému zákazníkovi ve fyzickém kamenném místě.

H) Tržiště prodejce - Prodejce NESMÍ za žádných okolností ani kdykoli pod obchodním názvem uvedeným v této smlouvě nebo v rámci či prostřednictvím jiného podnikání prodávat jakýkoli produkt JLab na jakémkoli online tržišti prodejce, mimo jiné na eBay, Amazon a Walmart. Pokud Prodejce poruší toto pravidlo, JLab to oznámí Prodejci a Prodejce souhlasí s okamžitým zaplacením pokuty ve výši 10,000 XNUMX USD společnosti JLab Audio za seznam porušení každé položky k prodeji.

I) Jiné online aukční stránky - Prodejce může uvádět na trh, prodávat, dražit nebo prodávat produkty JLab pouze na stránkách online aukcí nebo tržišť s předchozím písemným souhlasem společnosti JLab a za počáteční cenu, která není nižší než „minimální maloobchodní cena“, jak je uvedeno v „minimální maloobchodní ceně Struktura “specifikovaná JLab v této dohodě.

J) Ceny - Prodejce souhlasí s tím, že bude vždy přísně dodržovat strukturu maloobchodních cen pro všechny produkty JLab, jak je stanoví společnost JLab. V žádném případě nesmí prodejce prodávat produkty JLab za méně než „minimální inzerovanou cenu“, jak je uvedeno v „Důvěrné velkoobchodní ceně“ specifikované společností JLab nebo písemně specifikované společností JLab. Změny nebo rozdíly v minimálních cenách uvedených níže, ke kterým dochází na www.jlabaudio.com, v jakémkoli marketingu JLab nebo jinými prodejci, nepředstavují změny v „Minimální inzerované ceně“, jak je uvedeno v „Důvěrné velkoobchodní ceně“.

K) „Minimální inzerovaná cena“ - jak stanoví společnost JLab pro všechny obchody zapojené prodejcem, je uvedeno v našem důvěrném cenovém listu a musí být vždy dodržováno.

L) Důvěrné informace - Jakékoli informace sdílené s Resellerem společností JLab, včetně této dohody, cen, ceníků, oznámení o budoucích produktech a dalších informací, které JLab považuje za důvěrné, nebudou Resellerem sděleny žádné straně mimo společnost Reseller's.

M) Vrací se - Pravidla pro vrácení všech objednávek zadaných prodejcem bude 30 dnů od data objednávky. Přijatelné důvody pro vrácení se omezují na vadné výrobky nebo nesprávně splněné objednávky. Pokud jsou zboží vráceny v neotevřeném původním stavu bez poškození obalu, bude vrácena kupní cena prodejce po odečtení všech poplatků za dopravu, zpracování a plnění.

N) Přeprava - Pokud prodejce neposkytne kurýrní účet (tj. FedEx nebo UPS), budou náklady na dopravu vypočítány společností JLab Audio a přidány ke všem objednávkám. Tyto náklady budou jasně uvedeny na všech fakturách. Pokud je z jakéhokoli důvodu číslo účtu kurýra specifikované prodejcem nepřesné nebo nezakrývá zásilku, veškeré poplatky za zpětné zúčtování kurýrem budou odpovědností prodejce. Pokud se položky dodávají samostatně z důvodu zpětného objednání zásob, budou všechny náklady na dopravu účtovány zákazníkovi. Prodejce je držitelem JLab Audio bez jakékoli odpovědnosti za zpoždění při plnění objednávky.

O) Ceny se mohou změnit - Sleva uvedená na základě množství bude platit pouze pro objednávky stejného nebo většího množství. Všechny uvedené ceny se mohou kdykoli změnit na základě písemného oznámení prodejci. Změny cen budou účinné pro všechny objednávky zadané po oznámení, včetně všech objednávek, které ještě nebyly fakturovány.

4. Zásady webových stránek

Všechny ostatní obchodní podmínky mezi společností JLab a prodejcem, které nejsou podrobně popsány v této smlouvě, budou definovány na www.JLabAudio.com. JLab si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky upravit zveřejněním nových podmínek online.

5. Termín

Počáteční období této dohody začíná dnem uvedeným v této dohodě a zůstává v platnosti a je v platnosti, dokud ji některá ze stran neukončí, s výjimkou případů uvedených výše v článku 3E.

6. Úkol

Tuto Smlouvu nemůže Prodejce zcela nebo zčásti postoupit bez písemného souhlasu JLab. Jakýkoli pokus o jeho postoupení bez svolení JLab bude považován za porušení této smlouvy prodejcem a JLab má právo tuto smlouvu okamžitě ukončit. Společnost JLab však může kdykoli postoupit všechna svá práva, povinnosti a závazky, například v případě restrukturalizace společností.

7. Rozhodné právo

Tato dohoda podléhá příslušným federálním zákonům, federálním nebo státním tarifům, pokud existují, a zákonům státu Kalifornie. Jakýkoli soudní spor proti společnosti JLab musí být zahájen v okrese San Diego v Kalifornii.

8. Přijetí:

Beru na vědomí, že mám oprávnění uzavírat tuto smlouvu jménem obchodního jména prodejce (dále jen „prodejce“) a že jsem ji zkontroloval a porozuměl jí a souhlasím s dodržováním jejích podmínek.